หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการชุดใหม่ ‘รายงานอีสานร่วมสมัย’

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดรายงานอีสานร่วมสมัย’ นิทรรศการชุดใหม่ ที่ชวนให้คุณร่วมสำรวจความเป็นอีสานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก

หากกล่าวถึง อีสานร่วมสมัย คุณจะคิดถึงอะไรได้บ้าง ผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ หลากหลายคำตอบที่ได้มานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากคำถามตั้งต้น เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยว่า อีสาน ร่วมสมัย เป็นอย่างไร?

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (
Isan Contemporary Reportโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการ กำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็น การเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่น  ภิวัตน์ที่ เกี่ยวข้องกับอีสานในแง่มุมของผู้คนและพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและจินตภาพ

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยครั้งนี้ นำเสนอผลงานต่างรูปแบบสู่สาธารณชนโดยใช้ประเด็น ในการนำเสนอร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ นิทรรศการอีสานสามัญ – Common Exercises: Isan Contemporary Report  สื่อสารโดยใช้งานศิลปที่ประกอบด้วยจิตรกรรม ภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะ จัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย 12 กลุ่มศิลปิน และช่างภาพชาวอีสานกิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ อาทิ Curator Talk, Artist Talk, Workshop Board Gameกิจกรรมห้องสมุด อาทิ กิจกรรมนิทานคุณหนูที่นำวัฒนธรรมของชาวอีสานมาผสานกับการเล่านิทานและ กิจกรรมเล่มบันดาลใจ การเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมอีสานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน หรือนักเขียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Music & Art Fest at BACC (MAB) เป็นเทศกาลดนตรีที่นำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของศิลปินผ่านเสียงดนตรี รวมถึงรณรงค์ให้สังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ โดยหลากหลายศิลปิน อาทิ ตุ้มเติ่นหมอลำ , VKL, ขุนนริทร์พิณประยุกต์ , รัสมี เวระนะ, DJ มาฟไซ และกิจกรรมจากฝ่ายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 เมษายน 2561  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก

You May Also Like

%d bloggers like this: