ชวนเที่ยวงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์นคร”

ชวนเที่ยวงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์นคร”

5 กรกฎาคม 2560, ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ลานรถม้า จังหวัดลำปาง -สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจั งหวัดลำปาง ได้จัดงานแถลงข่าว  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์  มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง, เจ้าป้ากาญจนา  ประชาพิพัฒน์ ณ ลำปาง มูลนิธิเจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม,นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา  หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรเอกชน ร่วมงานแถลงด้วย

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวจังหวั ดลำปาง การรักษาวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นประเพณีที่ชาวลำปางจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงประวัติการสร้ างเมือง อันมีความเป็นมายาวนาน ที่สั่งสมสืบต่อกันมาตามประวัติ ศาสตร์  เมืองเขลางค์ (ลำปาง) เป็นการสื่อและแสดงถึ งตำนานการสร้างนครลำปาง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และโบราณสถานของจังหวัดลำปาง ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรต่ างๆ ฝ่ายเหนือ ไม่ว่าจะเป็นล้านนาหรือหริภุญไชย เรื่องราวของพ่อเจ้าทิพย์ช้ างจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลาย

วัตถุประสงค์ของงานนี้ก็ เพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนึก ให้ชาวลำปางเกิดความภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณี ที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ ยวในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรั พยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่ วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุ กหมู่เหล่า สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมอันดี งานของชาวจังหวัดลำปาง เผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่ องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จั งหวัดลำปาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิ จกรรมการจัดงาน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ ยวของจังหวัดลำปางให้มีการเติ บโตมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขว้ างมากขึ้น” รองผู้ว่าฯวุฒิชัยกล่าว

งาน“สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็ นทางการจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีขบวนแห่แบบล้านนาสุดอลั งการ  ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวงล้านนา ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนวัฒนธรรม ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ ครองนครลำปาง ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณของหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ชุมชน ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะ บำเพ็ญบุญกุศลถึงพ่อเจ้าทิพย์ช้ าง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ภาคกลางคืน ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร พบกับศิลปินดารานักแสดงรับบทเป็ น  หนานทิพย์ช้าง  และเจ้าศรีอโนชา บรรยากาศข้าวแลงขันโตก  กาดหมั้วคัวแลง นิทรรศการประวัติความเป็นมาพ่ อเจ้าทิพย์ช้าง การสาธิตการตีดาบ การแสดงซอล้านนา สินค้าของดีนครลำปางมากมาย

ในวันอังคารที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อสกุลเจ้ าเจ็ดตนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี และ พิธีวางพวงมาลา และ บวงสรวง เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๐  ภาคค่ำ การแสดงฟ้อนไหว้สาบูชาองค์ พระธาตุลำปางหลวง การฟ้อนถวายจากชุมชนท้องถิ่ นในอำเภอเกาะคา จำนวน ๒๐๐ คน และการแสดงเชิดชูเกียรติพ่อเจ้ าทิพย์ช้าง, ศาสตราวุธ, การแสดงฟ้อนดาบ, ฟ้อนเจิง, ข่วงเจิง, ศิลปะอาวุธไทย, ชมบรรยากาศการจัดงานแบบล้านนา, กาดหมั้วคัวแลงสินค้าชุมชนนิทรรศการต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั งหวัดลำปาง โทร. 054-226-919

You May Also Like

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: